top of page

Det startet i et mørkerom og fotostudio i Bocholt / Tyskland på slutten av 1990-tallet. Min job som lærling var å håndtere små-, middels- og storformat kameraer og studiolys for produkt- og portrettfotografi. Men før det måtte jeg bli en proff på å stryke sengetøy, dekorere fiktive rom, male studiobakgrunner og blande tønner av filmfremkaller. Jeg var heldig som fikk oppleve overgangen fra analog til digital. Jeg vil aldri glemme det nervøse øyeblikket etter mitt første bryllupsoppdrag for å ta en første titt på filmene, i håp om at både kamera og kjemikalier gjorde jobben sin. Å klikke for å legge på et filter og så vente gjennom lunsjpausen mens en tidlig Photoshopversjon gjennomførte prosessen er et annet definerende minne.

Etter eksamen tok reisen meg til Lüneburg hvor jeg studerte anvendt kulturvitenskap. Spørsmål om hvordan fotografering og digitalisering fanger, skaper og bøyer realiteter var temaer jeg måtte jobbe med. Mens jeg studerte jobbet jeg for et reise bildebyrå og redaksjon i Hamburg, noe som gav meg et nytt synspunkt på fotografi. Disse årene la til en verdifull teoretisk og etisk bakgrunn ikke bare i arbeidet mitt, men også i hvordan jeg kommuniserer med kunder.

Min mastergrad i 2008 førte meg til prosjekt teamarbeid for å kartlegge og beskytte kulturlandskap i Nord-Tyskland. Jeg brukte fotografering hovedsakelig for å dokumentere gamle arkiverte kart og de historiske gjenstandene vi jaktet på. Å ta disse lappede kartene med ut i feltet førte til ekstra spenning (og ofte forvirring) på ekspedisjonene våre. Hvis Google maps hadde eksistert da, ville det ha frarøvet mine kolleger og meg verdifull læring i å oppdage hvilke stier som kan kjøres uten å ødelegge en bil.

Oslo kalte i 2011. Siden da har jeg jobbet  for et stort utvalg av kunder - fra arkitekter og eiendomsselskaper til eventbyråer og kommuner. Jeg har alltid likt å jobbe med og lære av andre fotografer med forskjellig bakgrunn. Samtidig trives jeg med kreativ utveksling med kunder. Det er en del av meg og hvert produkt jeg leverer. 

Hva blir det neste? Siden visuelt innhold blir mer og mer animert, utvider jeg for tiden ferdighetene mine innen videoredigering og grafisk design. Ingenting bedre for en håndverker enn å få en større verktøykasse.

3_1.jpg
_S1A4897.jpg

It started in the darkroom and a photo studio in Bocholt / Germany at the end of the 1990's. My task as apprentice was handling small, medium and large format cameras and studio lights for product and portrait photography. But before that I had to become a pro at ironing sheets, decorating fictive rooms, painting studio backgrounds and mixing barrels of developer. I was lucky to experience the transition from analogue to digital. I will never forget the nervous moment after my first wedding shoot to take a first look at the films, hoping that both the camera and the chemicals did their job. Clicking to apply a filter and waiting over my lunch break for an early Photoshop version to process is another defining memory.

After my exams the journey took me to Lüneburg where I studied Applied Cultural Sciences. Questions about how photography and digitalisation capture, create and bend realities were topics I had to deal with. While studying I was working for a travel picture agency and editorial department in Hamburg which brought me another view on photography. These years added a valuable theoretical and ethical background not only to my work but also to my way of communicating with customers.

My Master's degree in 2008 led me to project teamwork to survey and protect cultural landscapes in northern Germany. I used photography mainly to document old archived maps and the historical artefacts we were chasing. Taking these patched maps into field brought an extra excitement (and often perplexity) to our expeditions. If Google maps had existed back then it would have robbed my colleagues and me of valuable lessons in discovering which paths are drivable without destroying a car.

Oslo called in 2011. Since then, I have been working for a big variety of customers - from architects and real estate companies to event agencies and municipalities. I have always enjoyed collaborating with and learning from other photographers with different backgrounds. At the same time, I thrive on the creative exchange with customers. It's part of me and part of every product I deliver.

What's next? Since animated content becomes more and more important, I'm currently expanding my skillset in video cutting and graphic design. Nothing better for a craftsman than getting a bigger toolbox.

bottom of page